A Demonstration of the Thresher-03 – Auto Take Off & Auto Landing – Qplane

A Demonstration of the Thresher-03 VTOL Gasoline Hybrid Uav- Mapping & Surveillance – Auto Take Off & Auto Landing – Qplane